top

 

  • logo big

  • logo big

    Nasza marka w³asna

O nas


 

Czêœci samochodowe

Posiadamy bogat¹ ofertê wyspecjalizowanych czêœci samochodowych oraz elementów wyposa¿enia warsztatów samochodowych oraz stacji diagnostycznych.


Wiêcej informacji

Samochody

Nasza specjalizacja to równie¿ oleje przek³adniowe do pracy w ciê¿kich warunkach w skrzyniach biegów i uk³adach przenoszenia mocy oraz silnikowe, przeznaczone do smarowania
silników spalinowych pojazdów samochodów ciê¿arowych, ci¹gników siod³owych,
autobusów, do których wymagane jest stosowanie oleju o obni¿onej zawartoœci
popio³u siarczanowego, siarki oraz fosforu.


Dodatkowe informacje

Z ca³ego œwiata

Dziêki naszemu doœwiadczeniu oraz znajomoœci rynku, sprowadzamy komponenty z ca³ego œwiata na potrzeby produkcji w³asnej marki MS BRAND, jak równie¿ na specjalne zamówienia naszych klientów.


Na ca³y œwiat

Dziêki uznaniu dla marki MS BRAND, nasze produkty zyskuj¹ uznanie nie tylko na rynku krajowym, ale równie¿ w innych krajach ca³ej Europy.


Nasza marka MS BRAND


MS Brand Gear EPX

Kompleksowy nanoceramiczny modyfikator ekstremalnego tarcia to 10 lat badañ rozwojowych œwiatowych pionierów ceramizacji zwieñczonych wynalezieniem formu³y ponad tuzina starannie dobranych sk³adników, których rozmiary cz¹stek zredukowano do nanometrów. Jest odpowiedni do wszystkich silników – nawet wyczynowych, ciê¿kiego sprzêtu, urz¹dzeñ górniczych, przemys³owych, sprzêtu morskiego, transportu ka¿dego rodzaju, motorsportu, ekstremalnych œrodowisk tarcia, systemów hydraulicznych, generatorów, turbin wiatrowych i wielu innych.

MS Brand Engine

Powsta³ z organicznych estrów jako dodatek do zaawansowanego rozpuszczania wêgla, laków i osadów w silnikach, skrzyniach biegów manualnych i automatycznych, mechanizmach ró¿nicowych i uk³adach wspomagania kierownicy, jednoczeœnie rewitalizuj¹c uszczelnienia. MS Brand Engine to niezwykle wytrzyma³y preparat, odporny na wysokie temperatury i obci¹¿enia dziêki kompleksowej formule. Temperatura zap³onu to 210 °C czyli wy¿sza od wymaganego minimum dla olejów silnikowych. To sprawia, ¿e MS Brand Engine jest unikalnym preparatem czyszcz¹cym uk³ady smarowania, który mo¿na bezpiecznie stosowaæ nawet przez ca³y okres wymiany oleju jeœli zachodzi taka potrzeba.

MS Brand Nano Hydro

Dodatek do oleju hydraulicznego spreparowany z pakietem uszlachetniaczy, mieszalny z ka¿dym olejem hydraulicznym, silnikowym oraz przek³adniowym. Zastosowanie tego produktu eliminuje olbrzymie koszty naprawy, jak równie¿ koszt wymiany oleju z ca³ego systemu.

 

Pozostañmy w kontakcie


Zapraszamy do nas albo przez nas.

Skontaktuj siê z nami:

Zapraszamy do odwiedzenia nas w siedzibie firmy, kontaktu telefonicznego lub mailowego.

MS HURT sp. z o. o.
ul. Opolska 22/b100
40-084 Katowice
+48 667 501 710
biuro@mshurt.pl
NIP: 6342849747, Regon: 362958056
KRS: 0000583512
S¥D REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIA£ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S¥DOWEGO